Вие сте претрупани с работа студенти в икономически специалности на български ВУЗ или се дипломирате като специалисти, бакалаври, магистри и дори средни икономически специалисти?

Нямате време за изпълнение на различните задания, курсови работи, реферати, есета, казуси?

Нямате възможност сами да разработите своята дипломна работа? А може би просто искате да минете възможно най-леко?

Искате да спестите време, нерви, усилия, стрес по време на следването и неговото завършване?

Съществува лесно решение на вашите проблеми и то се казва www. kazusi-mvbu.com.

В следствие на дългогодишна дейност в областта на разработването на разнообразни теми на магистърски проекти, дипломни работи, курсови работи, реферати, есета, казуси, задачи, въпроси, отчети за стажове и др., предимно в икономическата област, група специалисти се събра под общото име www. kazusi-mvbu.com, за да ви предложи един тясно специализиран сайт за студентите от Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград по отношение разработка на учебни казуси за дистанционна форма на обучение.

Разработването на един казус от нашия екип преминава през три етапа: разбиране на заданието, събиране на допълнителна информация и анализ и синтез. Последният етап всъщност е самият творчески процес на писането. В повечето случаи е достатъчно да се анализира заданието и учебника.

Казусите, които нашият екип разработва имат своя вътрешна логика и структура: въведение то маркира какъв е проблемът, връзка с други проблеми, източници, свързани теми и т.н.; изложение/решение, което представлява анализ на проблема и свързаните тематики, методика, ако е нужна /например контент-анализ/, същинско решение, изводи и друга допълнителна информация. Изложението обикновено е разделено на подточки; заключението, представлява обобщение, набелязва главните изводи и препоръки; а последно се посочват източниците, като това са основните учебници по темата, учебника по съответната дисциплина, лекциите на преподавателя, различни други източници на информация като уеб страници, нормативни актове и други, това може да се направи под формата на използвана литература/библиография или в самия текст в скоби, както и в бележки под линия.

За Нашите Основни Принципи:

Ние помагаме на студентите да постигнат желаните от тях резултати, представяйки професионално изготвена разработка;

Нашата основна цел е да подготвяме материалите, желани от Вас, така че те да генерират отлична оценка, да удовлетворяват желанията и изискванията Ви, освен ако не е уточнено;

Ползваните цитати, литература и библиографията са структурирани съобразно изискванията и във всички разработки, за които е необходимо да съдържат гореспоменатите реквизити, те са налице, варирайки в зависимост от структурата и формата на поставения проект;

Всеки казус за МВБУ е уникален, не се съдържа в чужда база данни и няма да бъде предоставян на трети лица;

Всички университети в България, в които се използва казусът като форма на изпитване разполагат със система за отсяване на повторения, дублажи и неправилно цитиране, невъзможно е да се използват готови казуси, стари решения, чужди анализи или разработки. Само уникални разработки могат да ви гарантират оценка, а само качествени уникални разработки могат да ви облекчат живота, това не може да се постигне на ниска цена.

Нашият екип следва строго анти-плагиатската политика; Фирмата притежава лицензирана версия на Turnitin за проверка на текстовете за плагиатство и преди да Ви бъдат предадени те биват сканирани за по-голяма Ваша сигурност. Всички материали са 100% оригинални и са създадени с цел да удовлетворят индивидуалния клиент и неговите нужди; достъпът до тези разработки се ограничава до кръга лица, пряко зает с изготвянето им и получателите им.

Според нас е важно е и да се използват данни от учебника по дадената дисциплина, като не е необходимо цитирането да е в голям обем, просто се маркира, че студентът е виждал и отварял учебника. Препоръчваме и използването на статии и книги на преподавателя и/или университетското издателство по темата.

Необходимост за висока оценка, така нужна на нашите клиенти, е използването на актуални данни – добиви, нива, цени и т.н., като е възможно и напасване на данни, но без големи противоречия, хубаво е данните да са в таблици, графики или диаграми.

Всички учебни казуси за МВБУ, изисквани от преподавателите в Университета пишем стриктно следвайки изискванията на преподавателите - с правилно цитиране на източници и без копирани текстове, за да може всеки студент да бъде уверен, че неговата разработка ще премине теста на онлайн системата за контрол на плагиатството.

Нашата цел е единствено да Ви услужим, затова за нас защитата на интереса на студента е важен момент за общия успех от съвместните ни контакти!

ВАЖНО !!!

Използването на сайтове за готови теми / разработки, за да напишете или купите своя казус / тема не е добро решение, независимо дали услугата е безплатна или платена. Предупреждаваме Ви, че от 2010 година повечето университети в България вече въведоха система Moodle и в последствие Turnitin,  която сканира Вашите разработки за плагиатство, и всеки текст, когато има в него „copy/paste” не само от Интернет, но и от учебници или разработки на Ваши колеги или минали разработки, и този процент е над 30% автоматично получават оценка „Слаб 2” без да се преглеждат от преподавател, така че всяка фирма на пазара предлагайки Ви „конкурентни” ниски цени за казус може да е некоректна и да злоупотреби с Вашето доверие, при което Вие да бъдете скъсани на съответния изпит и защита или да не Ви допуснат изобщо до него.

Рискувате не само да Ви скъсат, което е най-малкото ами се губи време и за нови явявания на изпит.

Гаранция има само при индивидуалните разработки!!!