КАЗУСИ МВБУ

КАЗУСИ МВБУ

Международното висше бизнес училище в Ботевград (МВБУ) стартира своето съществуване през 1991 г. като част от първия частен колеж с чуждестранно участие в България. През 2002 г. обаче МВБУ се отделя като самостоятелно висше учебно заведение, акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) и предлагащо обучение в основните степени на висшето образование - бакалавър, магистър и доктор. Централното управление на МВБУ е разположено в гр. Ботевград, но в София също има Център за дистанционно обучение.

С особен размах в МВБУ се развива именно дистанционната форма на обучение. Определено МВБУ е втората най-успешна учебна институция след НБУ, като условия и възможности за осигуряване на дистанционно обучение на студенти от различни специалности. Всеки студент - редовно или дистанционно обучение - се обучава по модерна програма, включваща изработването на курсови проекти в допълнение на подготовката на студента. Проектите се предават в електронна форма и минават тестване за плагиатство през Moodle системата, на която е базирано виртуалното дистанционно обучение в университета.

Студентските разработки, които се изискват в МВБУ от преподавателите, могат да бъдат най-различни - есе, реферат, курсова работа, казус или друг писмен проект. Разработваме всички студентски задания за МВБУ, които студентите в този ВУЗ могат да срещнат като изискване и условия по време на тяхното следване.

В рамките на обучението, което предлага Международното висше бизнес училище в Ботевград за студенти, следващи бакалавърски програми, се изготвят различни видове курсови проекти.

Самото обучение на студентите в бакалавърските програми в МВБУ се извършва в рамките на четири години. В първите две години си изучават общоподготвителни предмети, а през вторите две години - специализираните предмети по съответните специалности.

Отделно в Международното висше бизнес училище се изготвят и магистърски тези за защита на образователно-квалификационна степен "Магистър" по съответната магистърска програма, в която се обучава студента. На практика това са познатите дипломни работи, които пишат студентите при своето завършване. Специалистите в сайта са разработвали множество магистърски тези за този университет и всички те са били винаги много добре оценявани от преподавателите в МВБУ, защото нашите експерти познават отблизо изискванията и начина на работа на преподавателите от този университет. Затова винаги може да ни се доверите спокойно за написването на вашата магистърска или бакалавърска теза

Казусът е разработка по проблем, в България обаче често представлява есе или курсова работа и тогава само името му е казус. Математическите и статистическите казуси представляват решаване на задача/задачи. В класическия си вид, познат от западната образователна традиция /и обикновено комбиниран с тестове/ казусът е изключително аналитичен и сложен за изпълнение. Разработването на казус представлява писане на текст обвързано с определено задание. Може да изисква и коментар на текст и/или изображение, аудио, видео или снимков материал. Прилага се в НБУ, МВБУ, Свищовската академия, УНСС. Изисква творчество. Обем от 5 до 50 стандартни машинописни страници.

През 2010г., първо Нов български университет, след него Международното висше бизнес училище – Ботевград и Колежа по туризъм в Албена внедриха в своите системи алгоритъм за анализ на уникалност на текст, който анализира поредиците и конфигурациите от думи в студентските разработки (дипломни работи, казуси, реферати, есета, курсови и домашни задания и т.н.) и търси тяхно съответствие в определени масиви от данни, в дадения случай това е интернет, базата на университета /и останалите университети с договор със същата фирма доставчик на услугата/ от вече предадени разработки от всякакъв вид и вероятно база с учебници, книги и помагала, съществуващи в дигитален вид.

Освен това програмата сравнява всеки документ с база от информация съдържаща архива на десетки хиляди големи вестници, списания, научни списания и книги, както и база данни с над 13.8 милиарда записа от текущите и архивирани страници с уеб съдържание, както и 180 милиона по-стари студентски документи (само дипломните работи са няколко милиона към края на юни 2014г.).

Като цяло, това е най-хубавото събитие в българското образование в последните години, като достижение на технологията, системата е изключително адаптивна и не може да бъде излъгана, просто трябва да се работи, както трябва, да се пише дума по дума и ред по ред. Освен това тя поставя под натиск и останалите университети да се присъединят към подобни проекти срещу плагиатството, което ще е полезно за българското образование.

РАЗРАБОТВАНЕТО:

Разработването на един учебен казус (разработване на казуси) минава през три етапа:

  • Разбиране на заданието – това означава да знаете какво се изисква от вас в подробности;
  • Събиране на литература и допълнителна информация – за разработването на казуса трябва да разполагате с определени материали, данни и т.н.;
  • Анализ и синтез – необходимо е цялата информация да бъде анализирана, въз основа на което да се изведат тенденции, основни изводи, обобщение на темата.

В повечето случаи самите задания на даден казус изискват от студента да направи връзка между теоретичните постановки и практическите връзки с тях, т. е. иска се теорията да бъде приложена на практика.

СТРУКТУРАТА:

Подобно на научните текстове и казусът има своя вътрешна логика и структура:

  • Въведение – какъв е проблемът, връзка с други проблеми, източници, свързани теми и т. н.;
  • Изложение/Решение – анализ на проблема и свързаните тематики, методика, ако е нужна (например контент-анализ), същинско решение, изводи и друга допълнителна информация. Изложението обикновено е разделено на подточки;
  • Заключение – представлява обобщение, набелязва главните изводи и препоръки;
  • Източници – всички източници, които са използвани.

Особено важно е оформлението на текста, тъй като то е лицето, визитката на казуса и заедно с титулната страница създава първото, най-важното впечатление за един наистина готов казус.

ЗА ВИСОКА ОЦЕНКА:

За висока оценка е необходимо използването на актуални данни според предмета и заданието, като е хубаво данните да са в таблици, графики или диаграми.

При нас можете да поръчате Вашия казус по следните основни бакалавърски програми в МВБУ:

При реализацията на поръчките следваме изискванията на студентите, представения от тях план за работа и сроковете, които сме договорили предварително със всеки студент!

Поръчайте своя казус сега, като използвате предоставената от нас контактната форма или телефонът за връзка с нас!