ЦЕНИ

ЦЕНИ

Предлагаме на Вашето внимание ориентировъчните цени за казуси, като трябва да се вземе предвид срокът за изготвянето им, както и количеството на казусите.

Поръчка на 1 казус за Нов Български Университет – базова цена 50 лв.

Цената на казус може да е различна от посочената базова цена за казус за НБУ, в случай че казусът Ви се отличава със специфични изисквания към разработването му.

Предлагаме Ви отстъпки за количества, а именно:

  • при поръчка на 3-5 казуса – 10% отстъпка;
  • при поръчка 6-10 казуса – 20 % отстъпка;
  • при поръчка на 10-15 казуса – 25 % отстъпка;
  • при поръчка над 16 казуса – по договаряне
 

Основни казуси "БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ" на образователно-квалификационна степен "бакалавър"

1 Бизнес план за инвестиции 80 лв.
2 Бизнескомуникации и делови преговори 60 лв.
3 Бизнескомуникации и етикет в туризма 60 лв.
4 Бизнесстатистика 100 лв.
5 Бизнесстратегия на малката фирма 60 лв.
6 Връзки с обществеността 60 лв.
7 Въведение в публичната администрация 60 лв.
8 Външноикономическа дейност на фирмата 60 лв.
9 Данъчно облагане 60 лв.
10 Екология и природознание в туризма 50 лв.
11 Застраховане на малки и средни фирми 60 лв.
12 Защита на интелектуалната собственост 60 лв.
13 Икономика за мениджъри 60 лв.
14 Икономика на малкото и средно предприятие 60 лв.
15 Икономика на природоползването 60 лв.
16 Икономика на труда 60 лв.
17 Икономика на туристическата фирма 60 лв.
18 Икономически теории 60 лв.
19 Интелектуална собственост 60 лв.
20 Информационно осигуряване в туристическата дейност 60 лв.
21 Информационни системи 60 лв.
22 Информационно технологии в бизнеса 60 лв.
23 Логика, философия и методология на науката 40 лв.
24 Макроикономика 60 лв.
25 Макроикономически анализи 60 лв.
26 Маркетинг и реклама на малка фирма 60 лв.
27 Маркетинг на услугите 60 лв.
28 Маркетинг на туристическия бизнес 50 лв.
29 Маркетингов и финансов анализ на фирмената дейност 60 лв.
30 Мениджмънт на туристическата фирма 50 лв.
31 Международен маркетинг 60 лв.
32 Международна икономика 60 лв.
33 Международно междуфирмено сътрудничество 50 лв.
34 Микроикономика 80 лв.
35 Организационно поведение 60 лв.
36 Организация на малкото предприятие 60 лв.
37 Основи на маркетинга 50 лв.
38 Основи на правото 40 лв.
39 Основи на стопанското управление 60 лв.
40 Пари, банки и капиталови пазари 60 лв.
41 Планиране и прогнозиране 60 лв.
42 Пласментна политика 60 лв.
43 Поведение на потребителя 60 лв.
44 Правна защита на конкуренцията 60 лв.
45 Правна култура на бизнес ръководителя 50 лв.
46 Правни проблеми на малката фирма 50 лв.
47 Правно регулиране на маркетинговата дейност 50 лв.
48 Правно регулиране на туристическата дейност 50 лв.
49 Практикум по езикова култура 60 лв.
50 Предприемачество 50 лв.
51 Предприемачество /маркетинг, реклама и бизнескомун./ 50 лв.
52 Приложна математика за икономисти 120 лв.
53 Регионална икономика 60 лв.
54 Рекламен дизайн 60 лв.
55 Рекламна политика 60 лв.
56 Специализирани видове туризъм 50 лв.
57 Сравнителна стопанска история 60 лв.
58 Стокова политика и иновационен маркетинг 50 лв.
59 Стратегически мениджмънт 60 лв.
60 Теория на вземане на решения 100 лв.
61 Техника на външнотърговската дейност 60 лв.
62 Технология и организация на ресторантьорството 60 лв.
63 Технология и организация на туристическата дейност 60 лв.
64 Технология и организация на хотелиерството 60 лв.
65 Търговско право 40 лв.
66 Управление на информационните системи 60 лв.
67 Управление на проекти 60 лв.
68 Управление на промените 60 лв.
69 Управление на промените и фирмената култура 50 лв.
70 Управление на смесени фирми 50 лв.
71 Управленски счетоводен анализ 80 лв.
72 Управленско счетоводство 60 лв.
73 Финансови посредници и пазари 60 лв.
74 Финансово счетоводство 80 лв.
75 Финансово управление на малка фирма 60 лв.
76 Ценова политика 70 лв.

 

 

Специализация - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 Управление на проекти и програми 60 лв.
 Финансово управление на проекти 80 лв.
 Планиране и контрол при проектно управление 60 лв.
 Управление на проекти по програмите на ЕС 80 лв.
 Управление на международни проекти 80 лв.
 Обществени поръчки 60 лв.

 

 

Специализация - МАРКЕТИНГ УПРАВЛЕНИЕ

 Маркетингова стратегия 60 лв.
 Маркетингови проучвания 60 лв.
 Потребителско поведение 60 лв.
 Правно регулиране на маркетинговата дейност 60 лв.
 Управление на продажбите 60 лв.
 Ценова и дистрибуционна политика 60 лв.

 

 

Специализация, след придобита специалност "БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ" на образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 Административно право 50 лв.
 Патентно право и интелектуална собственост 50 лв.
 Публична администрация 60 лв.
 Управление на риска 80 лв.
 Управленско счетоводство 60 лв.
 Финансов анализ на фирмата 100 лв.
 Финансово право 50 лв.
 Фирмен протокол 60 лв.

 

 

Специализация - УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 Обществени поръчки 60 лв.
 Планиране и контрол при проектно управление 60 лв.
 Управление на международни проекти 80 лв.
 Управление на проекти и програми 80 лв.
 Управление на проекти по програмите на ЕС 80 лв.
 Финансово управление на проекти 80 лв.

 

 

Специализация - МАРКЕТИНГ УПРАВЛЕНИЕ

 Маркетингова стратегия 60 лв.
 Маркетингови проучвания 60 лв.
 Потребителско поведение 60 лв.
 Правно регулиране на маркетинговата дейност 50 лв.
 Управление на продажбите 60 лв.
 Ценова и дистрибуционна политика 60 лв.

 

 

КАЗУСИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ /МВБУ/ МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ /ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ-ДО/

 Инвестиционен мениджмънт 60 лв.
 Управленско счетоводство 60 лв.
 Корпоративни финанси 80 лв.
 Управление на риска 120 лв.
 Управление на човешките ресурси 60 лв.
 Количествени методи в управлението 100 лв.
 Финансов анализ на фирмата 100 лв.
 Публична администрация 60 лв.
 Бизнес политика 60 лв.
 Фирмен протокол 60 лв.
 Финансово право 60 лв.